Seminar in memoriam of Minoru Kanetsuka Shihan

Affiche-EN-V4