WOORDENLIJST

Klik hier om de woordenlijst te downloaden

 

A
Agura-wo-kaku A-goe-ra woo ka-koe Informeel zitten, bv met gekruiste benen, kleermakerszit
Ai Ai Harmonie
Ai-gamae Ai-ga-ma-ee Een normale houding / stand
Ai-hanmi Ai-han-mie Spiegelbeeld
Aiki Ai’kie Het samengaan van jouw beweging met dat van jouw partner waardoor je je partner onder controle houdt
Aikido Ai-kie’doo De weg van de harmonie
Aiki-jutsu Ai-kie jut’soe Aiki-jutsu is vorm gegeven door Shinra Saburo Miyamoto tijdens de Kamakura tijdperk (1185 – 1382).
Aite Ai’tee Uke / partner
Antei An’tay Balans / stabiliteit
Arigato-gozaimasu Aa-rie-gah-too-goo-zaai-mas Dank u wel
Ashi A’shie Voet / been
Ashi sabaki A-shie sa-ba-kie Voetbewegingen
Ashi-waza A-shie wa’za Voet- / beentecnieken
Ate A’tee Slaan / stoten
Atemi A-tee’mie Aanval op het lichaam van jouw partner
Ayumi-ashi A-yoe-mie a’shie Schuifstap
B
Bajutsu Ba-jut-soe Het gevecht te paard. Ook wel Jobajustu genoemd
Battojutsu Bat-too-jut’soe In tegenstelling tot Iaijutsu een directe tegenaanval met het zwaard
Bo Boo Een langere stok dan een jo
Bojutsu Boo-jut’soe Oefeningen met een Bo
Bokken Bo’ken Houten zwaard
Budo Boe’doo Een verzamelnaam voor alle Japanse krijgskunsten
Budoka Boe-doo’kaa Iemand die Budo beoefend
Budokan Boe-doo-kan Een grote ruimte waar meerdere Budo vormen wordt beoefend
Bushi Boe’shie Krijger / Samurai
Bushido Boe-shie-doo “The way of the Warrior”. Een strikte gedragscode van de Samurai.
C
Chi Chie 4. In het Japans ook wel Yon.
Chiburi Chie-boe-rie Het afslaan/verwijderen van bloed van het zwaard in Iaido
Choku-to-ukemi Tjok-to-oe-kee’mie Vanuit staand vallen
Chudan Choe’dan Middengebied van het lichaam
D
Dan Dan Graad
Deshi De’shie Toegewijde leerling
Do Doo Weg / pad. Als dit aan een Japanse Krijgskunst wordt toegevoegd geeft dit aan dat dit meer inhoudt dan alleen het gevecht
Do Doo Torso. In Kendo de bescherming van het midden van het lichaam
Dogi Doo’gie Kleding die je tijdens de training aan hebt
Dogu Doo-goe Alle materialen die je gebruikt tijdens de training
Dojo Doo’joo De plek waar je oefent
Dojo Etiquette Regels waar jij je aan houdt voor- tijdens- en na de training
Domo-arigato-gozaimashita Doo’moo-aa-rie-gah-to-goh-zaai-mash’ta Dank u wel (beleefde vorm)
Doshu Doo’shoe Meester. In Aikido de opvolger van de Ueshiba familie die in de Hombu Dojo de leiding heeft
Dozo Doo’zoo Alstublieft (als je iets geeft)
E
Empi Em’pie Elleboog. In het Japans ook wel Hiji genaamd
F
Fukushidoin Foe-koe-shie-do-in Een persoon die minimaal 2e Dan is en bevoegd om examens af te nemen tot 3e Kyu
Furitama Foe-rie-ta-ma Handen op elkaar voor je centrum schudden
Futari Ftaa’rie 2 personen
Futari-gake Ftaa’rie-ga-ke Aanval door 2 aanvallers
Futari-keiko Ftaa’rie-kei-koo Oefenen met 2 aanvallers
G
Gaku Gaa’koe Een ingelijste foto of tekst bij de Kamiza
Garami Gaa-raa-mie Kruizing
Gasshuku Gas-shoe-koe Een trainingskamp
Gatame Ga-ta-mi Blokkade / blok / vasthouden
Gedan Ge-dan Lager lichaamsdeel
Geri Ge-rie Trap
Geta Ge’taa Japanse houten schoenen
Gi Gie Kleding die je tijdens de training aan hebt
Go Goo 5
Godan Goo’dan 5e Dan
Gokyu Goo’kyoe 5e Kyu
Go-nin-gake Goo-nin-ga-ke Aanval door 5 aanvallers
Goshi Go’shie Heup
Gyaku Gyaa’koe Tegengesteld
H
Hachi Ha’chie 8
Hachidan Ha’chie-dan 8ste Dan
Hachikyu Ha’chie-kyoe 8ste Kyu
Haishin-undo Haai-sjin-oen’doo Rugstrek oefening
Hajime Ha’jie-mee Begin / Start
Hakama Ha’kaa-maa “Warriordress”. Broekrok
Hanmi Han’mie Schuine stand met een voet voor to elkaar
Hamni-handachi Han’mie-han-da’sjie Een zittend en de andere staand
Hanshi Han’sjie Een meester die houder is van de 8ste tot  10e Dan. Deze titel moet men krijgen.
Hantei Han-taai Wissel
Hanza Han-za Linker knie op de mat en de rechter omhoog
Happo Hap-poh 8 richtingen
Hara Ha-raa Abdomen / Tanden
Hara-kiri Ha-ra-kie-rie Traditionele Japanse manier van zelfdoding ook wel Seppuku genoemd
Henka Hen’kaa Variaties
Hidari Hie-da’rie Links of linkerkant
Hiji Hie’jie ELleboog
Hombu Hom’boe Hoofdkantoor
I
Iai I’aai Zwaard oefeningen of kata
Iaido I-aai’doo De kunst van het zwaardtrekken
Ichi I-chie 1
Ikkyu Ik’kyoe 1ste kyu
Irimi Ie-rie-mie Ingaande beweging
J
Jiyu waza Jie-yoe waa-zaa Vrije oefeningen. Ook wel Randori geneaamd.
Jo Joo Stok
Jodan Joo’dan Bovenste lichaamsdeel
Jodo Joo’doo The way of the stick
Joseiki Joo’sie-kie In de dojo de plek waar eventuele gasten zitten. Meestal links van de Kamiza
Ju Joe 10, maar ook soepel en zacht
Judan Joe’dan 10e Dan
Judo Joe-doo De zachte weg. De vorm van Jigoro Kano.
Juji-gatame Joe-jie-ga-ta-me Gekruiste armklem
Jujutsu Joe-jut’soe De kunst van soeplesse
K
Kabuto Ka-boe-to De helm van een Samurai
Kaeshi Ke-ei’shie Counter, overname
Kagamibiraki Ka-ga-mie-bie-ra-kie Figuurlijk: Mirror Opening of Rice Cutting Ceremony. Een jaarlijks terugkomende viering in het begin van januari, waarbij iedereen in de dojo samenkomt en rijst met bonensoep eet in de traditie van de Samurai
Kakari geiko Ka-ka-rie-gei-koo
Kamae Ka-ma-ee Houding / positie
Kamiza Ka-mie-zaa De plek in de dojo waar het portret staat
Karate Ka-ra-tee Empty hand
Kata Ka’taa Een serie  van voorgeschreven bewegingen/oefeningen
Kata gatame Ka’taa-ga-ta-mee “Shoulder hold”
Katame-waza Ka-taa-me-wa’za Immobilisatie technieken
Katana Ka-taa-na Japans zwaard
Katate-dori Ka-taa’tee-do’rie Met een hand vastpakken
Keiko Kei’koo Oefenen / Trainen
Keikogi Kei’koo-gie Kleding die je bij het oefenen draagt
Ki Kie “Spirit”
Kiai Kie’aai Een harde schreeuw
Kiza Kie’zaa Zitten op je knieën met de tenen in de mat
Kihon Kie’hon Basis. De herhaling van de basis technieken
Kobudo Koo-boe’doo “Weapons Way”
Kohai Ko-haai Een junior in de dojo
Koho-ukemi Ko-hoo oe-ke-mie Achterwaarts vallen met afslaan
Kokyu Ko’kyoe Ademhaling of ki
Koshi Ko’shie heup
Koshi-waza Ko’shie-waa’zaa Heup technieken
Kote Ko-tee Pols
Ku Koe 9
Kubi-jime Koe-bie-jie-mee Nekklem / Halsklem
Kudan Koe’dan 9e Dan
Kuzushi Koe-zoe-shie Balans verstoring
Kyoshi Kyoo-shie Een meester die houder is van de 6e of 7e Dan. Deze titel moet men krijgen.
Kyu Kyoe Graad
L
M
Ma-ai Ma’aai Afstand
Mae Ma’ee Voorwaarts
Mae-geri Ma’ee-gee-rie Voortwaartse trap
Mae-ukemi Ma’ee-oe-kee-mie Voorwaarts rollen/vallen
Mate Ma’tee Wacht!
Migi Mie’gie Rechts
Morikai Moo-rie-kaai Nog een keer
Morote Moo-roh-tee Met twee handen een hand vastpakken
Mu Moe 0, niets
Mune Moe’ne Borstkas
N
Ni Nie 2
Nidan Nie’dan 2e Dan
Nikyu Nie’kyoe 2e Kyu
O
O Oo Groot
Obi Oo’bie Band
Omote Oo-moo’tee Voor
Onegai-shimasu O-ne-gaai-sjie-ma’soe Alstublieft / Laten wij gaan trainen
O-Sensei Oo’Sensei Grootte meester
Otoshi Oo-to-sjie Gooi / Worp
P

 

Q
R
Randori Ran-doo-rie Vrije oefeningen / Sparren
Rei Rei Groeten /  Shomen ni rei (groet naar Kamiza), Sensei ni rei (groet naar de leraar), Otagai ni rei (groet naar elkaar)
Reigishaho Rei-gie-shaa-ho Etiquette
Renmei Ren’mei Federatie of bond
Renshi Ren’sjie Een leraar die houder is van de 5e of 6e Dan. Deze titel moet men krijgen.
Ritsurei Riet-soe-rei Staande groet
Rokkyu Rok’kyoe 6e Kyu
Roku Ro’koe 6
Rokudan Ro’koe-dan 6e Dan
Ryote-dori Ryoo’tee-doo’rie Met beide handen vastpakken
Ryu Ryoe Weg, school, stijl of methode
S
San San 3 of vriend of meneer
Sandan San’dan 3e Dan
Sankaku San-ka’koe Voetpositie in een driehoek
Sankyu San’kyoe 3e Kyu
Seiza Sei’za Op de knieën zitten
Sempai Sem’paai Senior
Sensei Sen’sei Leraar
Shi Sjie 4
Shichi Sjie’sie 7
Shichidan Sjie’sie-dan 7e Dan
Shichikyu Sjie’sie-kyoe 7e Kyu
Shihan Sjie’han “Master teacher”. Na de 6e Dan wordt deze titel door Hombu Dojo gegeven aan bepaalde mensen.
Shikko Sjiek’koo Op de knieën lopen
Shime Sjie’may Verwurging
Shimoza Sjie-moh-zaa Ruimte in de dojo tegenover de Kamiza. Plek waar de leerlingen zitten
Shimoseki Sjie-moh-seh-kie Ruimte in de dojo rechts van de Kamiza
Shinai Sjie’naai Bamboe zwaard
Shinken Sjin’ken Een echt zwaard
Shizentai Sjie’zen-taai Neutrale houding/stand/positie
Shodan Sjoo-dan 1ste Dan
Shomen Sjoo’men Voorkant / voorwaarts
Sode-tori Soo-dee too-rie De mouw vasthouden
Soremade Soo-ray-ma’dee “that’s all”. Het is afgelopen. Einde
Soto Soh-too De buitenkant
Sumi-otoshi Soe’mie-oo-toh’sie Hoekworp
Sutemi Soe-te’mie Opoffering
Suwari-waza Soe-wa-rie-waa- zaa Zittend oefenen
T
Tachi-waza Ta’sjie-waa-zaa Staand
Tai-sabaki Taai-saa-baa-kie Lichaamsbeweging
Taiso Taai-soo Beginoefeningen
Tanden Tan’den Abdomen
Tanto Tan’toh Mes
Tatami Taa-taa’mie Mat
Tatte Tat-tee Opstaan!
Te Tee Hand
Te-gatana Tee-gah-ta-naa Meshand
Tori Too’rie Degene die de oefening uitvoert
Torifune To-rie-f’neh Rooibeweging ook wel Funakogi-undo genoemd
Tsuba Tsoe-ba Beschermplaat van een zwaard
Tsugi-ashi Tsoe-gie-a-shie Ene voet volgt de andere
Tsuki Tskie Vuiststoot
U
Uchi Oe’chie Slag maar ook intern / binnen
Uchi-deshi Oe’chie-deh’sjie “Apprentice”. Interne leerling.
Ude Oe’de Arm
Ude-garami Oe’de-ga-raa’mie Gekruiste armklem
Ude-gatami Oe’de-ga-ta’mie Arm van de tegenstander is geklemd in de elleboog van  tori
Ude-hishigi Oe’de-hie-shie’gie Gestrekte armklem
Uke Oe’ke Tegenstander / partner
Ukemi Oe’ke-mie Valbreken / Rollen
Ura Oe’ra Buiten / Achterkant
Ushiro Oe-sjie’ro Achter
Ushiro-dori Oe-sjie’ro-doh’rie De schouders van achter vastpakken
Ushiro-ukemi Oe-sjie’ro-oe-kee’mie Achterwaartse rol / val
V
W
Waza Wa-zaa Techniek
X
Y
Yame Ya-meh Stop!
Yoko Yo’koo Zijwaarts
Yoko-ukemi Yo’koo-oe-kee’mie Zijwaartse rol / val
Yondan Yon’dan 4e Dan
Yonkyu Yon’kyoe 4e Kyu
Yudansha Yoe-dan’sjaa Houder van de zwarte band
Z
Zanshin Zan’shin Correcte houding
Zazen Za’zen Zittende meditatie
Zempo-ukemi Zem-poh-oe-  kee’mie Rol
Zen Zen Meditatie
Zenshin Zen’sjien Het totale menselijke lichaam